Cultuuronderwijs verrijkt leerlingen én helpt tegen lerarentekort

31 januari 2023

Door Robert Mienstra

ALMERE - Collage, het centrum voor cultuuronderwijs Almere, zet veel Al­meerse professionele kunstenaars in om zo haar steentje bij te dragen aan het terugdringen van het lerarentekort maar ook om het kunst- en cultuur­onderwijs in Almere steeds verder te ontwikkelen. In schooljaar 2022-2023 worden op de Almeerse basisscholen ruim 5700 cultuurworkshops gegeven via Collage.

Directeur Paul Macco spreekt van een win-winsituatie. "Leerlingen krijgen inhoudelijk goed cultuur­onderwijs en lege plekken in de roos­ters van scholen worden door ons op­gevuld. De lessen die de kunstenaars geven zijn echt een onderdeel ge­worden van het lessenaanbod op de scholen. Het loopt op rolletjes.”

Inmiddels werken ruim 43 kunste­naars - waarvan het merendeel uit Almere - op de scholen. "We we­ten van hen dat ze pedagogisch en didactisch goed werk verrichten", voegt Christel van der Velden toe. Zij is senioradviseur van Collage. "Het gaat niet meer om af en toe een workshopje, maar om langduri­ge inzet die ook veel toevoegt aan de ontwikkelling van de leerlingen."

Waarde

Het cultuuronderwijs is zeker geen vullertje van tijd. "Het heeft juist grote toegevoegde waarde", stelt Van der Velden. "Taal en rekenen richten zich op het hoofd. Cultuur­onderwijs betrekt het hart en de handen erbij. Dat betekent dat het hele systeem van de leerling geacti­veerd wordt om zich kennis en kun­de eigen te maken. Cultuuronder­wijs legt verbindingen in alles wat je leert, het creëert een betekenis­volle leeromgeving waardoor leerlingen ook bij andere vakken beter gaan leren en presteren. Cultuuron­derwijs heeft direct invloed op de taalontwikkeling van de kinderen. Zo worden bijvoorbeeld de woor­denschat en de verbale vaardighe­den van de leerlingen uitgebreid als ze met de kunstenaars in gesprek gaan over kunst."

Kunstenaars

Een andere win-situatie is dat Almeerse kunstenaars voordeel heb­ben om met Collage samen te wer­ken. "Alles is voor hen geregeld", zegt Macco. "Via Collage komen ze aan werk en kunnen ze hun kennis en vaardigheden overbrengen op de kinderen. En daarbij speelt hun in­zet een belangrijke rol in het terug­dringen van het lerarentekort."

Scholen worden door Collage ont­zorgd. "We leveren puur maatwerk. Scholen leggen hun vraag neer bij ons, wij kijken hoe dat past binnen hun onderwijsbeleid en maken met inzet van de kunstenaars een pro­gramma dat daar volledig bij aansluit.

Werkdrukverlagend

Het kan ook werkdrukverlagend werken voor de leraren: Zij kunnen worden 'vrijgespeeld’ om voor an­dere klassen te gaan staan en nood­zakelijke taken op te pakken waar anders weinig tijd voor is - als ou­dergesprekken voeren, schriften en toetsen na te kijken of leerlingversla­gen te schrijven. "Ik noemde het al een win-win-situatie. Kinderen krij­gen een volledig onderwijsaanbod en de hele week docenten voor de klas", aldus Macco.