Reglement

REGLEMENT / ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Formulieren dienen altijd volledig, juist en naar waarheid te worden ingevuld. Aanmelding door de school via e-mail / internet wordt door Collage als ‘ondertekende’ inschrijving beschouwd en als zodanig behandeld.
 2. Aan bevestigingen en reserveringen kunnen door de scholen geen rechten, in welke vorm dan ook, worden ontleend.
 3. Collage vergoedt uitsluitend het aanbod dat op de website staat. Een school die goede ervaringen heeft met een aanbieder die niet op de website van Collage staat, kan deze inbrengen bij onze organisatie. Per geval wordt bekeken of activiteiten dan wél uit Collagebudget kunnen worden betaald. Collage heeft hierin het laatste woord.
 4. Schoolaanvragen voor activiteiten van nieuwe aanbieders moeten 2 maanden van te voren worden ingediend.
 5. Een aanvraag voor activiteiten die niet op de website staan maar wel van een aanbieder zijn die bekend is bij Collage, moet 2 weken van te voren worden ingediend bij Collage.
 6. Aanbieder en school maken zélf afspraken over de planning van een activiteit, eventuele (ontbindende) voorwaarden en bevestigen dit onderling per mail of brief. Collage is geen partij in dezen.
 7. Verantwoordelijkheid voor de inhuur van externen door een school: deze ligt te allen tijde bij de school zelf en niet bij Collage-Almere.
 8. De school realiseert zich dat de meeste aanbieders geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben en is derhalve altijd zélf eindverantwoordelijk als het gaat om gedrag, van welke aard dan ook, van aanbieders.
 9. De leerkracht blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gedrag van zijn/haar leerlingen. Dit geldt ook voor voorstellingen op locatie en museumbezoek.
 10. Deelname van leerkrachten aan cursussen, netwerkbijeenkomsten of workshops (o.a. in het kader van de Collage Academie) is soms kostenloos. Er wordt dan wel een 'no-show' tarief gehanteerd: mocht een deelnemer na inschrijving tóch afzien van deelname of niet verschijnen bij een activiteit dan wordt het bedrag in rekening gebracht conform de voorwaarden die op het deelname/inschrijfformulier en in publicaties (brochures en website) vermeld staat. Dit kan per activiteit verschillen.
 11. PABO-Windesheim-studenten kunnen in principe gratis deelnemen aan de activiteiten van de Collage-Academie. Er wordt een no-show tarief gehanteerd: mocht een student na inschrijving tóch afzien van deelname of niet verschijnen bij een activiteit dan wordt het bedrag in rekening gebracht conform de voorwaarden die op het deelname/inschrijfformulier en in publicaties (brochures en website) vermeld staan. Dit kan per activiteit verschillen.
 12. Bij activiteiten die op school plaatsvinden is de leerkracht altijd aanwezig en neemt actief deel aan de activiteiten.
 13. Ligt de verwijtbaarheid bij de school van het niet doorgaan van een activiteit, of als een school verzuimt te verschijnen bij een activiteit, dan zullen de kosten door de school tóch moeten worden betaald. Die worden echter niet verrekend met het Collagebudget maar moet de school anderszins betalen. De school ontvangt hiervoor een factuur. Dit bedrag wordt weer toegevoegd aan het Collagebudget van de school. Is de aanbieder niet in staat een activiteit te laten doorgaan om welke reden dan ook, dan worden de kosten niet van het tegoed afgetrokken. Dit wordt gecorrigeerd in de bestelgeschiedenis van het schoolaccount.
 14. Mocht, om welke reden dan ook, een activiteit die is bevestigd door de school én aanbieder op het laatste moment niet doorgaan, dan wordt Collage hiervan altijd direct door partijen op de hoogte gesteld.
 15. Inschrijven voor een cursus dient via een online aanmeldformulier op www.collage-almere.nl te geschieden. Na aanmelding ontvangt cursist een bevestiging.
 16. Wanneer het maximum aantal inschrijvingen voor een cursus is bereikt, kan cursist op een wachtlijst geplaatst worden door een e-mail te sturen naar info@collage-almere.nl met daarin het verzoek tot plaatsing op de wachtlijst. Wanneer cursist alsnog voor de cursus geplaatst kan worden, ontvangt deze hierover een bericht. Wanneer cursist geen bericht ontvangt, betekent dit dat deze niet geplaatst is.
 17. Collage heeft het recht om bij een te gering aantal aanmeldingen of overmacht een cursus of workshop uit te stellen of te annuleren. In dat geval zal er, indien mogelijk, een passend alternatief aangeboden worden.
 18. Collage kan de samenwerking met personen of scholen die de voorschriften van dit reglement niet naleven, of wier gedrag daartoe aanleiding geeft, eenzijdig beëindigen.
 19. Een leerkracht die een product/dienst/activiteit afneemt via de website van Collage wordt automatisch toegevoegd aan het adressenbestand van Collage. Deze persoon ontvangt vervolgens automatisch de nieuwsbrief. Indien dit niet gewenst is kan dat worden aangegeven onder iedere nieuwsbrief. Deze wordt dan niet meer toegezonden.
 20. Klachten van welke aard dan ook dienen schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend via info@collage-almere.nl. Collage maakt uiterlijk binnen 14 dagen na het indienen van de klacht haar standpunt hierover, schriftelijk en/of mondeling, kenbaar aan de klager.
 21. Alle informatie over activiteiten op de website van Collage (www.collage-almere.nl) zijn onder voorbehoud van wijzigingen in programma, prijzen, data en locatie.
 22. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet en bij verschil van mening over de interpretatie en/of toepassing van dit reglement tussen Collage en haar partners (scholen, leerkrachten en aanbieders) is Collage bevoegd tot het nemen van maatregelen die geen uitstel gedogen en noodzakelijk zijn voor een in haar ogen juiste gang van zaken.

  BETALINGSVERPLICHTINGEN / FINANCIEN
 23. Indien een reservering leidt tot plaatsing en inroostering, brengt dit altijd betalingsverplichtingen met zich mee voor de school.
 24. Indien een reservering voor het Muziekmenu of FloriALLY, ook nadat Collage meerdere redelijke alternatieven aan de school heeft aangeboden, niet leidt tot plaatsing en inroostering, brengt dit betalingsverplichtingen met zich mee.
 25. Na inschrijven/reserveren voor Muziekmenu of FloriALLY wordt door Collage contact opgenomen met de school inzake afstemming aantal deelnemende groepen en leerlingen.Vervolgens is de school altijd betalingsplichtig. Mocht de school zich hierna tóch terugtrekken, dan wordt de status in het besteloverzicht op ‘niet deelgenomen’ gezet. Het deelnamebedrag wordt weer toegevoegd aan het Collagebudget van de school. De school ontvangt hierna een separate factuur voor het deelnamebedrag dat echter niet uit het Collagebudget kan worden betaald.

 26. Collage rekent 10% organisatiekosten voor haar werk inzake Lerarentekort (Collage 112) en maatvragen (als Collage zaken voor de school gaat regelen zoals werving aanbieders, roosters maken, contracten afsluiten e.d.).
  Deze 10% wordt berekend over de totale loonkosten van de aanbieders voor het gevraagde traject en kunnen niet uit het Collagebudget worden betaald. De school ontvangt hiervoor een aparte rekening.

 27. Betalingen aan Collage-Almere dienen binnen drie weken na dagtekening van door Collage verzonden factuur te worden betaald.
 28. Indien de factuur niet op tijd wordt voldaan, zijn daaruit voortvloeiende kosten voor opdrachtgever. Bij deze kosten zijn inbegrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten voor sommatie en incasso.
 29. Er vindt géén restitutie van gelden plaats (in geval plaatsing activiteiten op de website) aan aanbieders als Collage (altijd na overleg met de aanbieder) besluit om de aanbieder en/of activiteiten van de website te verwijderen.
 30. Stopt een school op enig moment met deelname aan Collage dan vloeit niet besteed budget terug naar Collage. Er vindt geen restitutie plaats.
 31. Op 1 november van ieder kalenderjaar wordt nog niet uitgegeven Collagebudget tot € 0,- teruggebracht. Hierop kan door de school geen aanspraak meer worden gemaakt. Collage behoudt zich het recht voor niet uitgegeven Collagebudget naar eigen inzicht te besteden.
 32. Tegoeden worden verstrekt van januari t/m december van één kalenderjaar en kunnen niet meegenomen worden naar een volgend kalenderjaar.
 33. Scholen die (digitale) abonnementen betalen uit hun Collagebudget zijn zélf verantwoordelijk voor tijdige verlenging of opzegging. Ontstane budgetoverschrijdingen door het niet tijdig boeken in het besteloverzicht  zijn altijd voor rekening van de school. Collage kan hier nooit in voorzien.
 34. Collage vergoedt géén kosten van naschoolse activiteiten.
 35. Basisscholen kunnen maximaal 30% van hun jaarlijks tegoed gebruiken voor vervoer. Vervoer moet altijd gekoppeld zijn aan een culturele activiteit.
 36. Benzinekosten van vervoer worden nooit vergoed. Aantoonbare parkeer- en treinkosten en gecombineerde parkeer-vervoerskaarten kunnen wel worden vergoed. Deze kosten zijn, op vertoon van bewijsstukken (bonnetjes, facturen, parkeerbewijzen, kopieën bankafschrijvingen), achteraf te declareren bij Collage.
 37. Collage biedt VO-scholen de mogelijkheid om gebruik te maken van de € 5,- Collagebijdrage per leerling. Om hiervoor in aanmerking te komen:
  *  voert de school (in de regel met de cultuurcoördinator) minimaal 1x per jaar een persoonlijk gesprek met de adviseur van Collage over het kunst- en cultuurbeleid en wordt er inzicht in de cultuurplannen/het cultuurbeleid van de school gegeven.
  * geeft de school, uiterlijk vóór 1 november van een kalenderjaar, bij Collage aan voor hoeveel leerlingen in het erop volgende kalenderjaar de €5,- wordt aangevraagd. Deze aantallen heeft Collage nodig voor onze subsidieaanvraag bij de subsidiënt.

 38. Collage vergoedt geen kosten voor materialen tenzij ze onderdeel vormen van een workshop die bekostigd wordt uit Collagebudget.
 39. Collage vergoedt geen kosten van activiteiten op het gebied van techniek, natuuronderwijs, mediawijsheid, vieringen, tenzij de activiteiten in het kader van kunst- en cultuuronderwijs of erfgoed worden gegeven. Collage heeft hierin het laatste woord.
 40. Voor plaatsing van activiteiten op de website van Collage wordt aan aanbieders en impresariaten per kalenderjaar een vergoeding gevraagd. Aanbieders betalen € 75,- en impresariaten € 125,- per jaar. Indien de factuur hiervoor niet tijdig wordt betaald dan behoudt Collage zich het recht voor om de aanbieder/impresariaat op inactief te zetten. Aanbieder/impresariaat en aanbod worden dan niet meer getoond op de website en aanbod is niet meer bestelbaar voor scholen.
 41. Impresariaten mogen per bouw 1 voorstelling én per thema voor iedere bouw 1 activiteit op de website aanbieden.

  SCHADE / VERMISSINGEN / AANSPRAKELIJKHEID
 42. Collage-Almere erkent geen enkele aansprakelijkheid voor vermissingen, persoonlijk letsel of schade veroorzaakt door aanbieders die op de website van Collage hun aanbod hebben staan. E.e.e.a is altijd een zaak tussen aanbieder en de school. Collage is nooit een partij in dezen.
 43. Schade, toegebracht aan gebouwen, inventaris of materialen, moet door degene die de schade heeft veroorzaakt, of door degene die hiervoor aansprakelijk is, worden vergoed. Collage is nooit een partij in dezen.

  VOORSTELLINGEN PO (VIA COLLAGE)
  georganiseerd door Collage in één v.d. Almeerse Theaters
 44. Collage heeft het recht om een met de school afgesproken schoolvoorstelling eenzijdig te annuleren en/of te verplaatsen. Als een schoolvoorstelling wordt geannuleerd zal van geval tot geval door Collage worden nagegaan in hoeverre de daardoor gedupeerde school eventueel schadeloos kan worden gesteld, echter eerst nadat alle partijen niets hebben nagelaten om een inhaalmogelijkheid te bewerkstelligen. Als aanvaardbare redenen worden onder andere aangemerkt optredens van uitvoerende artiesten in het buitenland of radio / tv -optredens. Collage heeft hierin het laatste woord.
 45. Collage probeert zoveel mogelijk rekening te houden met de door de school opgegeven voorkeursperiode(n)/data. Indien bij de toekenning daarvan afgeweken wordt kan binnen 2 weken na dagtekening van de definitieve toekenning alléén na overleg (en om aanvaardbare redenen) worden geannuleerd. Collage heeft daarin het laatste woord.
 46. Wijzigingsverzoeken ná deze 2 weken: wij doen ons best om uw wensen te honoreren. De kosten die verbonden zijn aan deelname blijven echter gehandhaafd, óók als u besluit de voorstelling niet te bezoeken of aan activiteit niet deel te nemen. Deze kosten kunnen niet uit het Collagebudget worden betaald. De school ontvangt hiervoor een aparte rekening.
 47. Bij het reserveren (via het reserveringsformulier) van een voorstelling (VIA COLLAGE) is de school direct betalingsplichtig.
 48. Als een school besluit een voorstelling niet te bezoeken dan blijft de school betalingsplichtig. Er kunnen aanvaardbare redenen zijn waarom de school besluit een voorstelling te annuleren (o.a. sterfgevallen, overmacht, brand). Redenen kunnen nadrukkelijk niet zijn: inspectiebezoek, CITO e.d. Collage beslist in alle redelijkheid over de aanvaardbaarheid van de reden tot annuleren. In gevallen waarbij voor Collage sprake is van onaanvaardbare redenen dan blijft de school betalingsplichtig. De school ontvangt een separate factuur. Deze kosten kunnen niet worden vergoed uit het Collagebudget. In gevallen waarbij sprake is van voor Collage aanvaardbare redenen worden de kosten niet in rekening gebracht en weer toegevoegd aan het schoolbudget.

  VOORSTELLINGEN OP SCHOOL
  door de school zélf ingekocht en georganiseerd
 49. Plaatsing en inroostering van de voorstelling is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de aanbieder en de school. De school dient de definitief gemaakte afspraken te bevestigen via het eigen Collage-schoolaccount.
 50. Collage is geen partij tussen school en aanbieder inzake gemaakte afspraken en voorwaarden. Wij raden scholen en aanbieders altijd nadrukkelijk aan om heldere zakelijke afspraken te maken over o.a. betaling, tijden, voorwaarden, data, ontbindende voorwaarden, wijzigingen etc.

  FOTO-en VIDEO/ BEELDRECHT/ PRIVACYBELEID
 51. Collage gaat zorgvuldig omgegaan met de privacy van scholen, leerkrachten, aanbieders, partners etc.
  In verband met het plaatsen van bestellingen door scholen en de vastlegging daarvan in de administratie van Collage,
  worden er gegevens van diverse aard (waaronder NAW-gegevens, telefoonnummers, mailadressen, Collagebudget, bestellingen e.d.) over en van scholen, leerkrachten, aanbieders en partners vastgelegd. Deze gegevens worden 'persoons'gegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van de werkzaamheden van Collage. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.
 52. Collage-Almere doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat teksten, beeld- en videomateriaal die op haar website worden gepubliceerd voldoen aan algemeen geaccepteerde normen en waarden. Echter, de aanbieders zelf zijn te allen tijde eindverantwoordelijk voor het materiaal dat zij op de website van Collage publiceren. Mocht een aanbieder beeld- en/of videomateriaal op de website van Collage plaatsen dat niet conform de regels handhaving van de privacywet (AVG) is dan zal, bij constatering en/of klachten, Collage dit materiaal zonder overleg direct verwijderen. Door de Autoriteit Persoonsgegevens opgelegde boetes in dezen zijn volledig voor rekening van de aanbieder.
 53. Tijdens de concerten, voorstellingen, exposities en andere openbare activiteiten, maar ook tijdens workshops die onder leiding van een kunstenaar op school worden gegeven kan er gefotografeerd worden of kunnen er video-opnames worden gemaakt. Dit wordt altijd eerst overlegd met de betrokkenen.
 54. Deze beelddragers kunnen worden gebruikt voor publicaties in diverse (lokale) media en door Collage-Almere zelf in brochures, affiches en op haar website. Collage-Almere verplicht zich, voor publicatie, altijd te vragen om toestemming van betrokkenen. We hebben bij het gebruik van (beeld)materiaal ons uiterste best gedaan eventuele rechthebbende(n) te achterhalen. Indien u van mening bent dat onrechtmatig gebruik is gemaakt van (beeld)materiaal en toestemming ontbreekt vragen wij u direct contact op te nemen met Collage. Stuur dan een brief of een e-mail naar:

Collage-Almere
Postbus 60276
1320 AH Almere
info@collage-almere.nl