Privacy

Collage-Almere gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van Collage-Almere diensten en producten.

In dit privacy statement staat beschreven hoe we omgaan met onder andere persoonsgegevens, cookies en beveiliging.

1. Algemeen
Collage-Almere:
• gaat zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van Collage-Almere diensten en producten
• verzamelt alleen die persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn om de dienstverlening van Collage-Almere aan de gebruiker te onderhouden en te verbeteren
• bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor Collage-Almere deze verzamelt of verwerkt
• neemt bij het verwerven, verwerken, opslaan en beheren van persoonsgegevens de geleden privacy wetgeving in acht
• hecht veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid. Eventuele klachten of suggesties kunt u sturen naar info@collage-almere.nl

2. Cookies
Collage-Almere maakt op haar website en de websites die zij aanbiedt gebruik van functionele cookies. Zonder deze cookies is het gebruik van de site niet (goed) mogelijk.
Daarnaast maakt Collage-Almere op haar website en de websites die zij aanbiedt gebruik van Google Analytics cookies.
Collage-Almere heeft hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Om uw privacy te beschermen heeft Collage-Almere het laatste octet van het IP-adres dat zij naar Google stuurt gemaskeerd. Omdat de vergaarde informatie uitsluitend word gebruikt voor analyse door Collage-Almere, is 'gegevens delen' met Google en derde partijen voor welk doel dan ook, buiten de hiervoor bedoelde analytics, uitgezet en derhalve expliciet niet toegestaan. Collage-Almere maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Voor deze cookies is het niet nodig om toestemming te vragen, wel dient U als gebruiker hierover geïnformeerd te worden.

3. Doeleinden
Collage-Almere verwerkt en verzamelt persoonsgegevens uitsluitend met het doel om te communiceren en voor de financiële administratie.

4. Beveiliging
Collage-Almere draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Toegang tot gegevensverzameling wordt slechts gegeven aan werknemers van Collage-Almere die ingevolge hun taak toegang moeten hebben tot die gegevens.

5. Verstrekking aan derden
Collage-Almere verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij deze uitwisseling plaatsvindt in uw opdracht van of wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Collage-Almere kan het beheer en bewerken van persoonsgegevens van u laten uitvoeren door derden, die vervolgens uit hoofde van hun opdracht toegang tot de gegevensverzameling krijgen. Deze toegang verleent Collage-Almere onder voorwaarden dat deze derde het bepaalde in dit reglement in acht nemen.

6. Rechten gebruiker
U heeft in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor zover redelijkerwijs mogelijk het recht tot inzage, dataportabiliteit (overdracht), verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw eigen persoonsgegevens.
Verzoeken kunnen worden gezonden aan info@collage-almere.nl