Meld je aan voor de nieuwsbrief van Collage

toestemming

REGLEMENT / Algemene voorwaarden

 1. Formulieren dienen altijd volledig, juist en naar waarheid te worden ingevuld. Aanmelding door de school via e-mail / internet wordt door Collage  als ‘ondertekende’ inschrijving beschouwd en als zodanig behandeld.

 2. Aan bevestigingen en reserveringen kunnen door de scholen geen rechten, in welke vorm dan ook, worden ontleend.

  BETALINGSVERPLICHTINGEN / FINANCIEN

 3. Indien een reservering leidt tot plaatsing en inroostering, brengt deze (eventuele) betalingsverplichtingen, zoals vastgesteld in dit reglement onder punt 4 en 5, met zich mee.

 4. Betalingen aan Collage-Almere dienen binnen drie weken na dagtekening van door Collage verzonden factuur te worden betaald.

 5. Indien facturen niet worden betaald, wordt de vordering  uiteindelijk in handen gegeven van een incassobureau. De hieruit voortvloeiende kosten komen geheel voor rekening van de betalingsplichtige.

  SCHADE / VERMISSINGEN / AANSPRAKELIJKHEID

 6. Collage-Almere erkent geen enkele aansprakelijkheid voor vermissingen of schade veroorzaakt door aanbieders die op de website van Collage hun aanbod hebben staan.

 7. Schade, toegebracht aan gebouwen, inventaris of materialen, moet door degene die de schade heeft veroorzaakt, of door degene die hiervoor aansprakelijk is, worden vergoed.

  VOORSTELLINGEN (VIA COLLAGE)

 8. Collage heeft het recht om een met de school afgesproken schoolvoorstelling eenzijdig te annuleren en/of te verplaatsen. Als een schoolvoorstelling wordt geannuleerd, zal van geval tot geval door Collage worden nagegaan in hoeverre de daardoor gedupeerde school eventueel schadeloos kan worden gesteld, echter eerst nadat alle partijen niets hebben nagelaten om een inhaalmogelijkheid te bewerkstelligen. Als aanvaardbare redenen worden onder andere aangemerkt optredens van uitvoerende artiesten in het buitenland of radio / tv -optredens.

 9. Collage probeert zoveel mogelijk rekening te houden met de door u opgegeven voorkeursperiode(n)/data. Indien bij de toekenning daarvan afgeweken wordt kunt u binnen 2 weken na dagtekening van de definitieve toekenning alléén na overleg (en om aanvaardbare redenen) annuleren.

 10. Wijzigingsverzoeken ná deze 2 weken: wij doen ons best om uw wensen te honoreren. De kosten die verbonden zijn aan deelname blijven echter gehandhaafd, óók als u besluit de voorstelling niet te bezoeken of aan activiteit niet deel te nemen. Deze kosten kunnen dan niet uit het Collagetegoed worden betaald. De school ontvangt hiervoor een aparte rekening.

 11. Bij het reserveren (via het reserveringsformulier) van een voorstelling (VIA COLLAGE) is de school direct betalingsplichtig.

 12. Als een school besluit een voorstelling niet te bezoeken dan blijft de school betalingsplichtig. Er kunnen aanvaardbare redenen zijn waarom de school besluit een voorstelling te annuleren (o.a. sterfgevallen, overmacht, brand). Een reden kan nadrukkelijk niet zijn: inspectiebezoek. Collage beslist in alle redelijkheid over de aanvaardbaarheid van de reden tot annuleren. In gevallen waarbij voor Collage sprake is van onaanvaardbare redenen en de school tóch besluit te annuleren dan blijft de school betalingsplichtig. De school ontvangt een separate factuur. Deze kosten kunnen niet worden vergoed uit het Collagetegoed. In gevallen waarbij sprake is van voor Collage aanvaardbare redenen worden de kosten niet in rekening gebracht van de school en weer toegevoegd aan het schooltegoed.

  FOTO-en VIDEO/ BEELDRECHT

 13. Collage-Almere doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat teksten, beeld- en videomateriaal die op haar website worden gepubliceerd voldoen aan algemeen geaccepteerde normen en waarden. Echter, de aanbieders zelf zijn te allen tijde eindverantwoordelijk voor het materiaal dat zij op de website publiceren.

 14. Tijdens de concerten, voorstellingen, exposities en andere openbare activiteiten, maar ook tijdens workshops die onder leiding van een kunstenaar op school worden gegeven kan er gefotografeerd worden of kunnen er video-opnames worden gemaakt.

 15. Deze beelddragers kunnen worden gebruikt voor publicaties in diverse (lokale) media en door Collage-Almere zelf in brochures, affiches en op haar website. Collage-Almere gaat er vanuit dat de school hiermee akkoord gaat bij inschrijving voor een product, tenzij vooraf schriftelijk bezwaar is aangetekend. We hebben bij het gebruik van (beeld)materiaal ons uiterste best gedaan eventuele rechthebbende(n) te achterhalen. Indien u van mening bent dat onrechtmatig gebruik is gemaakt van (beeld)materiaal en toestemming ontbreekt vragen wij u contact op te nemen met Collage. Stuur dan een brief of een e-mail naar:

  Collage-Almere
  Postbus 60276
  1320 AH Almere
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Bijzondere voorwaarden

 1. Collage vergoedt uitsluitend het aanbod dat op de website staat. Dit i.v.m. de kwaliteit die we willen garanderen. Een school die goede ervaringen heeft met een aanbieder die niet op de website van Collage staat, kan deze inbrengen bij onze organisatie.

 2. Schoolaanvragen voor activiteiten van nieuwe aanbieders moeten 2 maanden van te voren worden ingediend.

 3. Een aanvraag voor activiteiten die niet op de website staan maar wel van een aanbieder zijn die bekend is bij Collage, moet 2 weken van te voren worden ingediend bij Collage.

 4. Met betrekking tot het boeken van voorstellingen op school: Plaatsing en inroostering van groepen en scholen geschiedt onder verantwoordelijkheid van de aanbieder en de school. De aanvragende school ontvangt hiervan schriftelijk bericht en dient dit vervolgens altijd zélf te bevestigen via het eigen Collage-schoolaccount.

 5. Collage vergoedt géén kosten van naschoolse activiteiten.

 6. Basisscholen kunnen maximaal 30% van hun jaarlijks tegoed gebruiken voor vervoer. Het vervoer moet altijd gekoppeld zijn aan een culturele activiteit.

 7. De kosten voor de trein kunnen na afloop van de activiteit gedeclareerd worden op vertoon van vervoersbewijzen.

 8. Benzinekosten van vervoer door derden (ouders) worden niet vergoed. Er is echter één uitzondering. Auto’s die parkeren bij Amsterdam-Arena, kunnen een gecombineerde parkeer-vervoerskaart kopen waarmee de inzittende (leerlingen) vrij door Amsterdam kunnen reizen. Deze kosten zijn, op vertoon van een vervoersbewijs, achteraf te declareren bij Collage.

 9. Activiteiten worden afgesproken door de aanbieder en de school zónder tussenkomst van Collage.

 10. Collage vergoedt geen kosten voor materialen tenzij ze onderdeel vormen van een workshop die wordt gegeven.

 11. Collage vergoedt geen kosten van activiteiten op het gebied van techniek, natuuronderwijs, mediawijsheid, vieringen, tenzij de activiteiten in het kader van kunst- en cultuuronderwijs of erfgoed worden gegeven.

 12. We verwachten dat scholen de aanbieders gastvrij ontvangen worden. Bij activiteiten die op school plaatsvinden is de leerkracht altijd aanwezig en neemt actief deel aan de activiteient. De leerkracht blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gedrag van zijn/haar leerlingen. Dit geldt ook voor voorstellingen op locatie en museumbezoek.

 13. Ligt de verwijtbaarheid bij het niet doorgaan van een activiteit bij de school, of als een school verzuimt te verschijnen bij een activiteit, dan zullen de kosten door de school tóch moeten worden betaald. Die worden echter niet verrekend met het Collagetegoed maar moet de school uit andere middelen betalen. De school ontvangt hiervoor een factuur. Dit bedrag wordt wel weer toegevoegd aan het schoolsaldo van Collage. Is de aanbieder niet in staat een activiteit te laten doorgaan om welke reden dan ook, dan worden de kosten niet van het tegoed afgetrokken. Dit wordt gecorrigeerd in het schoolaccount.

 14. Mocht, om welke reden dan ook, een activiteit die is bevestigd door de school én aanbieder op het laatste moment niet doorgaan, dan wordt Collage hiervan altijd direct door partijen op de hoogte gesteld.

 15. Op 1 oktober wordt het schooltegoed teruggebracht tot tweetiende deel van het kalenderjaartegoed van het desbetreffende jaar. Op 1 november van datzelfde kalenderjaar wordt nog niet uitgegeven budget tot € 0,- teruggebracht. Hierop kan na 1 november door de school geen aanspraak meer worden gemaakt.

 16. Tegoeden worden verstrekt van januari t/m december van één kalenderjaar en kunnen niet meegenomen worden naar een volgend kalenderjaar. Tegoeden die niet zijn gebruikt vervallen.

 17. Ten aanzien van de verantwoordelijkheid voor de inhuur van externen door een school: deze ligt te allen tijde bij de school zelf en niet bij Collage-Almere.

 18. Collage-Almere kan de samenwerking met personen of scholen die de voorschriften van dit reglement niet naleven, of wier gedrag daartoe aanleiding geeft, eenzijdig beëindigen.

 19. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet en bij verschil van mening over de interpretatie en/of toepassing van dit reglement tussen Collage-Almere en haar partners (scholen, leerkrachten en aanbieders) is Collage-Almere bevoegd tot het nemen van maatregelen die geen uitstel gedogen en noodzakelijk zijn voor een in haar ogen juiste gang van zaken.

Volg Collage

Almeerse kunst en cultuur in beeld